Drobečková navigace

Úvod > O obci

Základní údaje

Územní plán obce je zpracován podle § 10 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování stavebním řádu (Stavebního zákona), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění zákon č.109/2001 Sb.), a v souladu s § 10, 12, 13 a 14 vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, kterou vydalo Ministerstvo  pro místní rozvoj. Přitom textová i grafická část Územního plánu plně respektuje přílohu č. k uvedené vyhlášce č. 135/2001 Sb.

Územní plán je řešen pro celé administrativní území obce tvořené katastrálním územím obce Hředle. Celková rozloha řešeného území činí 1 236 ha. V obci žije více než 300 obyvatel v téměř 100 obytných objektech, celkový počet popisných čísel je 152.

Hředle se nacházejí v západní části Berounska, po obou stranách silnic III/1172 a částečně i III/1171 v prostoru mezi Zdicemi a Březovou, od nichž je obec vzdálena zhruba 4 km. Tato skutečnost, jakož i výhodná poloha obce nedaleko dálnice D5, mají na současný stav jejího obytného prostředí a sídelní funkci, jakož i na její další rozvoj, výrazně pozitivní  vliv. Významná je i skutečnost, že se obec nachází v jižní části Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko, což ještě více zvýrazňuje přírodní a kulturní hodnoty jejího zastavěného i  nezastavěného území.

Řešené území se nachází v nadmořské výšce 285 m n.m. – střed obce; okrajová území se pohybují v rozmezí od 283 m n.m. (v místě, kde opouští Stroupinský potok katastrální území obce) do 490 m n.m. (vrch Jezevčí skála). Celé zastavěné území obce se rozprostírá v úzké a téměř uzavřené kotlině,  vroubené ze tří stran zalesněnými svahy a jen na jihovýchodě je relativně otevřené. Rodinné domy jsou seskupeny podél silnice III. Třídy č. 1172 a podél Stroupinského potoka a částečně i na mírném severoseverovýchodním svahu, kde se poněkud nevhodně uplatňují výrobní objekty zemědělského podniku.

Celé území patří do povodí Berounky. Hlavním odvodňovacím tokem je Stroupinský potok, který je veden jako vodárenský tok. Severovýchodní část Hředel odvodňuje levobřežní přítok Stroupinského potoka, zvaný Vraní potok.

Krajina je využívána především pro zemědělskou výrobu. Lesy jsou zastoupeny na většině katastrálního území, především v jeho východní a severní části.

Stěžejní funkcí sídla je bydlení, zemědělství, střední a drobné podnikání a také Rekreace.